Tréning

Csoportos és egyéni formában szervezzük mindazok számára,
akik pályájukon még több sikert szeretnének elérni,
és felismerték, hogy a beszéd munkaeszköz.

Beszédtechnika és interakciós tudatosság tréning

CSOPORTOS BESZÉDTECHNIKA ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TRÉNING, ALAP FOKOZAT

Alapozó tréningünket mindazok számára ajánljuk, akik magánéleti és üzleti sikereiket a beszédben és az interperszonális kommunikációban megszerzett tájékozottságukkal, gyakorlati és elméleti felkészültségükkel is fokozni szeretnék.

 

A képzés anyaga
A beszéddel és a kommunikációval kapcsolatos alapvető tájékozottság és tudatosság kialakítása. Az élő beszéd hatásmechanizmusának feltárása, elemzése mások és önmaguk megfigyelése által. A saját beszéd értékeinek, sajátosságainak feltérképezése, a gyengébb képességek fejlesztése, készséggé alakítása. 
A csoporthelyzet kínálta tükrözés felhasználásával a beszéd és a nonverbális üzenetek másokra tett hatásának megtapasztalása, kölcsönös értékelése.

 

Képzési tematika

 1. Tájékozódás, felmérés. A beszéd egyéni sajátosságainak feltérképezése, rögzítése (video- vagy magnófelvétel, tesztek kitöltése, spontán beszéd, felolvasás). Az egyéni igények, célok és a lehetőségek megfogalmazása, egyeztetése.
 2. Koncentráció. A jó beszédhez elengedhetetlen, un. „többcsatornás figyelem” alapképességének elsajátítása. Ezzel együtt a belső beszéd, a közvetlen emlékezet fejlesztése. A beszédtempó és a beszédritmus közötti különbség tudatosítása, alkalmazása.
 3. Légzés. Lazító, nyújtó mozgásos gyakorlatok a megfelelő testi (lelki) állapot elérésére. Rekeszlégzés kialakítása. A tüdő kapacitásának növelése, a gazdaságos levegőbeosztás technikájának elsajátítása.
 4. Hangadás. Az egyéni, „saját” hang megkeresése. A színes (dallamos), erőlködésmentes, oldott hangadás technikájának elsajátítása. A hang és a személyiség, valamint a pillanatnyi lelkiállapot összefüggéseinek vizsgálata, tudatosítása.
 5. Kiejtés. A beszédhangok magyar artikulációs bázisnak megfelelő ejtésmódjának tudatosítása, rendszerezése, begyakorlása. Az artikulációért felelős izmok akaratlagos mozgásirányításának fejlesztése. A pontos ejtés gyakorlása kötött szövegben és spontán beszédben.
 6. Kifejező beszéd. Az elsajátított képességek gyakorlati alkalmazásának megalapozása. Az un. „mondatfonetikai eszközök”: a hangsúly, a hanglejtés, a ritmus, a tempó és a szünetek megfelelő, változatos alkalmazása. A szavak nélküli közlés és a beszéd üzeneteinek összehangolása (kongruencia). A metakommunikációs csatornák (megjelenés, testbeszéd, térköz, érintés, gesztus, mimika, tekintet) áttekintése, gyakorlati alkalmazása az interakcióban.
 7. Ismeretek alkalmazása. Rövidebb, önálló beszédművek csoport előtti előadása szabadon választott, majd kijelölt témában. A saját beszéd elemző értékelése, a csoport visszajelzéseinek fogadása.

 

A tréning célja
A résztvevők megtapasztalhatják azokat a módszereket, amelyek kezdetben szakmai vezetéssel, később önállóan is lehetővé teszik a következőket:

 1. Az egyéni kommunikációs értékek és sajátosságok felismerése, tudatos, készségszintű alkalmazása.
 2. Az esetleges hiányosságok leküzdése és további fejlődés a kommunikációban.
 3. A nyilvános, csoport előtti hatékony szereplés eszközeinek alkalmazása.
 4. A hiteles, az egyéniséget tükröző megszólalás.
 5. A meggyőzőerő fokozása.
 6. A csoporttagok állandó, kölcsönös visszajelzései által rugalmasabb, magabiztosabb kommunikáció az önismeret (ön-elfogadás) és a tolerancia fejlődése által.


A tréning időtartama: 28 óra, 7 alkalom (7×4 óra). Az órák 45 percesek.


Gyakoriság, időpontok: a tréninget hetenként egyszer, szerdai napon, 18:00 és 21:00 óra között tartjuk. (A csoport közös megegyezéssel esetenként módosíthat az időpontokon.)  
A tréninget vizsga zárja, amelynek sikeres teljesítésekor oklevelet adunk. 

A jelentkezés feltétele: a jelentkezési lap kitöltése, valamint 5 000 Ft előleg befizetése készpénzben, postai befizetéssel vagy átutalással a Seneca Stúdió számlájára:
17000019-11222431 a tanfolyam kezdése előtt egy héttel.

A csoportot csak megfelelő számú jelentkezővel tudjuk elindítani!

Seneca Közhasznú Alapítvány a Dadogókért

Cím: 2040 Budaörs, Fodros u. 25.

Adószám: 18063387-1-13 • Bankszámlaszám: 10400164-01606788

Telefon: 06 20 588 6929 • E-mail: balase@senecabeszedstudio.hu